Järjekordne ELi reeglite kloon
01/29/2008

Valitsus kiitis heaks Eesti eluasemevaldkonna arengukava aastaiks 2008-2013. Sel on vähe ühist teadlaste ja spetsialistide koostatud algvariandiga - kadunud on sisu ja vaim, tekkinud on mingi euroliidulik kloon, mis vähe kajastab Eesti probleeme.

Huvitav, kuidas suhtub asjasse rahandusminister, sotsiaaldemokraat Ivari Padar - kajastamata on jäänud sotsiaalselt kõige valulisem probleem, sundüürnike puhul võrdse kohtlemise printsiibi eiramine ja nende varalise õiguse (erastada oma kodu üldistel võrdsetel tingimustel) riisumine kinnisvaraturu huvides.

Arengukava hakati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvõttel koostama juba detsembris 2005. 2006 valmis valdkonna tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude (SWOT) analüüs - põhjalik ja kriitiline ülevaade olukorrast. Teadlased ja eksperdid tegid suure töö, tuues esile just sotsiaalselt olulisemad ja pakilisemalt lahendamist vajavad probleemid. Peeti silmas vajadust muuta eluase kõigile elanikele kättesaadavaks ja vähendada sotsiaalset tõrjutust, parendada elamufondi, tagada elupiirkondade mitmekesisus ja tasakaalustatud areng.

Uue arengukava koostamise käigus tõdeti, et riikliku poliitika rakendamine on 2003-2005 kulgenud üldjuhul edukalt. Kuid tunnistati, et tagastatud majades elavate üürnike probleemi lahendamine on pälvinud suhteliselt vähest tähelepanu. Seetõttu toodi prioriteetselt toetatava sihtgrupina välja sundüürnikud jt omandireformi käigus oma eluruumi erastamisõiguseta jäänud üürnikud.

Sundüürnike eluasemeprobleemid pidid saama lahendatud aastaks 2010, sh hüvitatud omandireformi tulemusel tekkinud aineline kahju. 2007-2010 prognoositi neiks kuludeks ligi 550 miljonit krooni.

Hulk asutusi tegi asjalikke ettepanekuid. Tallinna linn soovis, et õiguslikult täpsemalt määratletaks mõiste "sundüürnik" - kui isik, kes kasutas õigusjärgsele omanikule tagastatud eluruumi üürilepingu alusel eluruumi tagastamise hetkel ja jäi sellest tulenevalt ilma tema kasutatava elamispinna üldistel võrdsetel alustel erastamise võimalusest; või temaga alaliselt koos elav täisealine pereliige.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakond taotles nende sundüürnike eluasememure lahendamist, kelle kasutuses olev eluruum on riigi poolt võõrandatud ja erastamisavaldusi ei võetud menetlusse, arvestades võrdse kohtlemise printsiipi jm.

Midagi sellist me uuest arengukavast ei leia.

Sõnades jagab Ansip arusaama solidaarsusest kui Euroopa põhiväärtusest. Ilmselt on see siiski vaid silmakirjalikkus.

Vello Rekkaro
analüütik
29.01.2008 Äripäev
Bänner