Sundüürnikena elamispinna vajajana registreeritud peavad näitama üles aktiivsust, tähelepanu ja kannatlikkust.
04/09/2009


Nagu käesoleva aasta alguses kirjutasin, on võimalik end sundüürnikuna arvele võtnud isikutel esitada taotlusi uute Raadiku elamupiirkonda ehitatavate eluruumide üürile saamiseks juba alates 16. märtsist ning kuni17. aprillini.
Kuna käesolevaks ajaks on teada, et Kesklinna Sõnumid ilmub just 17. aprilli paiku, tahaksin siinjuures edastada sõnumi kõigile end enne 1. märtsi 2003 sundüürnikuna registreerinud elamispinna taotlejale: oleme valmis vastu võtma Teie taotlusi veel ühe täiendava nädala jooksul ehk kuni 24. aprillini 2009.
Eelkõige tuleneb meiepoolne tähtaja pikendamine asjaolust, et käesolevaks ajaks on Tallinna Kesklinna Valitsusele esitatud vähem taotlusi kui meil on eraldamiseks minevaid eluruume. Seega, eluruumide vajajad peaksid igal juhul tutvuma meie poolt käesoleval hetkel pakutavate võimalustega ning tegema kindlasti omapoolse valiku ning esitama taotluse.
Juhin tähelepanu asjaolule, et juhul, kui elamispinna vajajana registreeritud isikud ei esita meie poolt pakutud tähtaja piires taotlusi, on Tallinna Kesklinna Valitsus kohustatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse poolsetele korraldustele alustama omapoolsete ettepanekute tegemist eluruumi vajajatele. Pakkumise tegemisel tugineme pakutava ja arvelolija poolt käesoleval hetkel kasutatava elamispinna võrdlusele ning vajadusel asjaolule, et arvelolijale pakutava pinna suurus ja ruumide arv vastaks sotsiaalselt põhjendatud normile.
Samas selgitame, et juhul kui Tallinna Kesklinna Valitsuse poolne elamispinna pakkumine on korrektne ning eluruumide saamiseks arvel olev isik keeldub talle pakutavast eluruumist – siis on Tallinna Kesklinna Linnaosa eluasemekomisjonil õigus kustutada keeldunud isik eluruumi taotlejate hulgast.
Lähtudes eeltoodust, juhin veelkordselt tähelepanu asjaolule, et juhul kui olete sundüürnikuna arvel eluruumi taotlejana, palun tutvuda Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt pakutavate eluruumidega (vt nimekirja eelmistes Kesklinna Sõnumites või Tallinna Kesklinna Valitsuse infosaalis Nunne tn 18 igal tööpäeval või helistades telefonil 645 7200 või internetiaadressil http://www.tallinn.ee/est/g6106s44254).
Tallinna Kesklinna Eluasemekomisjoni töö kogemused näitavad, et elamispinna vajajana arvel olevate isikute hulgas on mitmeid taotlejaid, kelle pered on tegelikkuses valdavas enamuses elamispinnaga kindlustatud. Selliste tulemusteni oleme jõudnud asjaolul, et elamispindade eraldamise ettepanekute tegemise eelselt teostame taotlejate kohta taustauuringuid, kasutades selleks kõiki olemasolevaid ametlikke andmebaase. Selliste taotlejate olemasolu korral on senini eluasemekomisjon eelistanud nn tõsisemas hädas olevaid abivajajaid.
Nagu eelneval korral soovitame ka seekordselt elamispinda omavatel taotlejatel tõsiselt kaaluda Tallinna linna poolt pakutavat kolimistoetuse taotlemise võimalust. Kuna Tallinna linna poolt eraldatavat elamispinda ei ole lubatud anda allüürile, siis selle tegelikkuses mittevajamine toob üürnikule kaasa vaid täiendavaid igakuiseid kulusid ja asjatuid sekeldusi. Mõistlikum oleks siis otsustada kolimistoetuse võtmise kasuks, mille suurus käesoleval ajal on 75 000 krooni.
Seega ootame sundüürnikuna arvel olevatelt isikutelt aktiivust ja tähelepanu taotluste esitamisel ning taotluse juba esitanutelt kannatlikkust, sest meie linnaosa komisjonile eraldatud 230 eluruumi majutamise ettepanekute tegemine on mahukas ja aeganõudev töö. Otsuste tegemiseks on vajalik ette valmistada materjalid eeldatavalt ca 3–4 komisjoni jaoks. Samas kannatlikkuse märkimisel selgitaks täiendavalt lohutuseks, et meile majutamiseks eraldatud elamispindade arv on sisuliselt võrdne käesoleval hetkel arvel olijate arvuga – seega lahendus peaks olema võimalik kõigile, kes seda ikkagi ka ise otsivad.
Oleme seadnud endale sihi, et enne suveperioodi jõuaksime linnaosa eluasemekomisjonis arutada ära võimalusel kõikide pindade majutamise ning jõuaksime enamuse neist viia ka otsustamiseks Tallinna Linnavalitsuse istungitele enne suvepuhkuste perioodi.
Vastavalt Tallinna Linnavaraametist käesoleva hetkel saadud andmetele saab toimuda Raadiku elamupiirkonnas asuvate eluruumide reaalne üürnike kasutusse andmine alates juuni keskpaigast kuni augustini (sõltuvalt erinevate elamute valmimistähtaegadest).

Jüri Lump
Kesklinna vanema asetäitja

Bänner